ประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเกทเวย์ จังหวัดพะเยา

1. ลงทะเบียนประชุมวิชาการ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

2. รายชื่อผู้ลงทะเบียนประชุมวิชาการ 64 3. กำหนดการประชุม 4. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 5. Upload ผลงานวิชาการ (ต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับรางวัลมาก่อน)

ส่งผลงานก่อน 30 เมษายน 2562 เวลา 16.30 น.

6. รายชื่อผลงานวิชาการทั้งหมด 161
7. ผลงานวิชาการที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายเพื่อนำเสนอในงานวิชาการ

ประกาศผลผ่าน website แห่งนี้ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562


7.1 ประกาศผลงานที่ได้นำเสนอโปสเตอร์ เรียงตามประเภทผลงาน ให้จัดพิมพ์โปสเตอร์ ขนาด 90x120 ซม. พร้อมส่ง file word บทคัดย่อหรือบทสรุปความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 เพื่อจัดทำ e-book มาที่ email : kmphayao22@gmail.com ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562


7.2 ประกาศผลงานที่ได้นำเสนอรูปแบบการนำเสนอ Oral presentation ผลงานที่ได้รับคัดเลือกนำเสนอ oral presentationให้ส่ง บทคัดย่อความยาวไม่เกิน1หน้ากระดาษ A4 ในรูปแบบfile word เพื่อจัดทำ e-book ส่งภายใน 15 พฤษภาคม และจัดทำ power point นำเสนอไม่เกิน 10 นาที ส่งภายในวันที่ 17 พฤษภาคม ส่งมาที่ e-mail kmphayao22@gmail.com


7.3 (ร่าง)หนังสือแจ้งผลการคัดเลือก Oral, poster presentation และรายละเอียดการนำเสนอผลงาน


8. ผลงานวิชาการที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายและได้รับรางวัล

9. หลักเกณฑ์การส่ง ผลงานวิจัย / R2R /นวัตกรรม/ วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best Practice )

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจากการประชุมวิชาการเขตในครั้งนี้ จะเป็นผลงานที่ส่งนำเสนอ ในการประชุม Service Plan Sharing ระดับประเทศ

10. แนะนำสถานที่พักในจังหวัดพะเยา 11. ร้านกาแฟในจังหวัดพะเยา 12. ร้านอาหารในจังหวัดพะเยา

3. กำหนดการนำเสนอ best practice 8 จังหวัด
เอกสารวิชาการ ประชุมวิชาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan เขตสุขภาพที่ ๑ วันที่ ๒๑ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา “Lanna Service Plan Sharing ๒๐๑๙”
เอกสารวิชาการ pdf
เอกสารวิชาการ E-book
แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมประชุม
Download เอกสารนำเสนอวิชาการทั้งหมดที่ผ่านเข้ารอบ