Digital transformation

รายงานความก้าวหน้าของระบบ Digital Transformation เขตบริการสุขภาพที่ 1

รายละเอียด »

ประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan)

ประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเกทเวย์ จังหวัดพะเยา

รายละเอียด »

Healthcare Accreditation Information Technology: HAIT

ผลการดำเนินงาน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน HA_IT(Healthcare Accreditation Information Technology) ปีงบประมาณ 2562

รายละเอียด »

ตัวชี้วัด QOF ปีงบประมาณ 2562

รายงานตัวชี้วัด แนวทางการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายตามเกณณ์คุณภาพผลงานบริการ (QOF::Quality and Outcome Framework) ปีงบประมาณ 2562

รายละเอียด »