ผลการดำเนินงาน Healthcare Accreditation Information Technology: HAIT เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
จังหวัดโรงพยาบาลรหัสสถานพยาบาลสถานะลงทะเบียนรพ.เข้าร่วมประเมินตนเองวดป.ประเมินตนเอง
เชียงใหม่ โรงพยาบาลดอยเต่า11133อนุมัติ 23 เมษายน 2562
เชียงใหม่ โรงพยาบาลสันป่าตอง11128อนุมัติ 2 เมษายน 2562
เชียงใหม่ โรงพยาบาลฝาง11125อนุมัติ 11 เมษายน 2562
เชียงใหม่ โรงพยาบาลสารภี11135อนุมัติ 4 เมษายน 2562
เชียงใหม่ โรงพยาบาลเชียงดาว11121อนุมัติ 19 เมษายน 2562
ลำพูนโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง11143อนุมัติ 1 เมษายน 2562
ลำพูนโรงพยาบาลลี้11142อนุมัติ 4 เมษายน 2562
ลำพูนโรงพยาบาลลำพูน10714อนุมัติ 11 เมษายน 2562
ลำปางโรงพยาบาลลำปาง10672อนุมัติ 9 เมษายน 2562
ลำปางโรงพยาบาลเกาะคา11147อนุมัติ 2 เมษายน 2562
ลำปางโรงพยาบาลงาว11149อนุมัติ 2 เมษายน 2562
ลำปางโรงพยาบาลสบปราบ11155อนุมัติ 21 เมษายน 2562
ลำปางโรงพยาบาลเสริมงาม11148อนุมัติ 22 เมษายน 2562
ลำปางโรงพยาบาลวังเหนือ11151อนุมัติ 19 เมษายน 2562
ลำปางโรงพยาบาลห้างฉัตร11156อนุมัติ 10 เมษายน 2562
ลำปางโรงพยาบาลแม่เมาะ11146อนุมัติ 19 เมษายน 2562
ลำปางโรงพยาบาลแม่พริก11153อนุมัติ 26 เมษายน 2562
ลำปางโรงพยาบาลแม่ทะ11154อนุมัติ 10 เมษายน 2562
ลำปางโรงพยาบาลเมืองปาน11157อนุมัติ 10 เมษายน 2562
ลำปางโรงพยาบาลแจ้ห่ม11150อนุมัติ 18 เมษายน 2562
ลำปางโรงพยาบาลเถิน11152อนุมัติ 17 เมษายน 2562
แพร่โรงพยาบาลลอง11167อนุมัติ 11 เมษายน 2562
แพร่โรงพยาบาลร้องกวาง11166อนุมัติ 19 เมษายน 2562
แพร่โรงพยาบาลแพร่10715อนุมัติ -
น่านโรงพยาบาลปัว11453อนุมัติ 1 มีนาคม 2562
น่านโรงพยาบาลท่าวังผา11176อนุมัติ 9 เมษายน 2562
น่านโรงพยาบาลน่าน10716อนุมัติ 10 เมษายน 2562
น่านโรงพยาบาลเวียงสา11177อนุมัติ 4 เมษายน 2562
น่านโรงพยาบาลปัว11453อนุมัติ 5 เมษายน 2562
พะเยาโรงพยาบาลพะเยา10717อนุมัติ 23 เมษายน 2562
พะเยาโรงพยาบาลเชียงคำ10718อนุมัติ 5 เมษายน 2562
พะเยาโรงพยาบาลดอกคำใต้11186อนุมัติ 5 เมษายน 2562
เชียงรายโรงพยาบาลป่าแดด11191อนุมัติ 22 เมษายน 2562
เชียงรายโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง11200อนุมัติ 11 เมษายน 2562
เชียงรายโรงพยาบาลแม่สรวย11195อนุมัติ 17 เมษายน 2562
เชียงรายโรงพยาบาลแม่จัน11192อนุมัติ 19 เมษายน 2562
เชียงรายโรงพาบาลเวียงป่าเป้า11196อนุมัติ 10 พฤษภาคม 2562
เชียงรายโรงพยาบาลดอยหลวง28823อนุมัติ 4 เมษายน 2562
เชียงรายโรงพยาบาลแม่ลาว11201อนุมัติ 10 พฤษภาคม 2562
เชียงรายโรงพยาบาลเชียงแสน11193อนุมัติ 3 พฤษภาคม 2562
เชียงรายโรงพยาบาลพญาเม็งราย11197อนุมัติ 24 เมษายน 2562
เชียงรายโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์10674อนุมัติ 10 เมษายน 2562
เชียงรายโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร15012อนุมัติ 24 เมษายน 2562
เชียงรายโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง11202อนุมัติ 30 เมษายน 2562
แม่ฮ่องสอนโรงพยาบาลศรีสังวาลย์10719อนุมัติ 2 เมษายน 2562
แม่ฮ่องสอนโรงพยาบาลแม่สะเรียง11205อนุมัติ 29 มีนาคม 2562
Donwload เอกสารประกอบการบรรยาย HAIT 11-12 กุมภาพันธ์ 2562