แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

ร้อยละผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ อำเภอ : โรงพยาบาลเชียงกลาง ปีงบประมาณ 2563

แหล่งข้อมูล HDC
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
น้อยกว่าร้อยละ 80.00 0
ตั้งแต่ร้อยละ 80.00 - 82.49 1
ตั้งแต่ร้อยละ 82.50 - 84.99 2
ตั้งแต่ร้อยละ 85.00 - 87.49 3
ตั้งแต่ร้อยละ 87.50 - 89.99 4
มากกว่าร้อยละ 90.00 5