แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

CUP : โรงพยาบาลเชียงกลาง ปีงบประมาณ 2562

แหล่งข้อมูล HDC
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
น้อยกว่าร้อยละ 20.00 0
ตั้งแต่ร้อยละ 20.00 – 22.49 1
ตั้งแต่ร้อยละ 22.50 - 24.99 2
ตั้งแต่ร้อยละ 25.00- 27.49 3
ตั้งแต่ร้อยละ 27.50 - 29.99 4
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30.00 5