แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

CUP : โรงพยาบาลเชียงกลาง ปีงบประมาณ 2563

แหล่งข้อมูล HDC
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
น้อยกว่าร้อยละ 60.00 0
ตั้งแต่ร้อยละ 60.00 - 64.99 1
ตั้งแต่ร้อยละ 65.00 - 69.99 2
ตั้งแต่ร้อยละ 70.00 - 74.99 3
ตั้งแต่ร้อยละ 75.00 - 79.99 4
มากกว่าร้อยละ 80.00 5