แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์

CUP : วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ปีงบประมาณ 2562

รหัสสถานพยาบาลสถานพยาบาลเป้าหมาย (A2)ผลงาน (B2)%ระดับคะแนน
23976รพ.สต.แม่ตะละ1298263.575
23736โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา762836.845
13988รพ.สต.แม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด1503825.333
13989รพ.สต.แม่ละอูป ตำบลแจ่มหลวง1743520.111
05837รพ.สต.ห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์1032019.420
รวมรวม632203 -
แหล่งข้อมูล HDC
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
ตั้งแต่ร้อยละ 27.00 5
ตั้งแต่ร้อยละ 25.75 - 26.99 4
ตั้งแต่ร้อยละ 24.00 - 25.74 3
ตั้งแต่ร้อยละ 21.75 - 23.99 2
ตั้งแต่ร้อยละ 20.00 - 21.74 1
น้อยกว่าร้อยละ 20.00 0