แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์

CUP : โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2562

รหัสสถานพยาบาลสถานพยาบาลเป้าหมาย (A2)ผลงาน (B2)%ระดับคะแนน
77662ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่1481510.140
รวมรวม14815 -
แหล่งข้อมูล HDC
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
ตั้งแต่ร้อยละ 27.00 5
ตั้งแต่ร้อยละ 25.75 - 26.99 4
ตั้งแต่ร้อยละ 24.00 - 25.74 3
ตั้งแต่ร้อยละ 21.75 - 23.99 2
ตั้งแต่ร้อยละ 20.00 - 21.74 1
น้อยกว่าร้อยละ 20.00 0