แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 ผลลัพธ์

CUP : โรงพยาบาลแม่สะเรียง ปีงบประมาณ 2562

รหัสสถานพยาบาลสถานพยาบาลเป้าหมาย (A2)ผลงาน (B2)%ระดับคะแนน
06865โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพซอ614980.335
06859โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสบหาร17810357.875
06867โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าแป๋1085853.705
06862โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เหาะ22311250.225
06868โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่างหม้อ944547.875
11205โรงพยาบาลแม่สะเรียง25811444.195
06860โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ต๊อบเหนือ823643.905
06866โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสล่าเชียงตอง773140.265
10509โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ริดป่าแก่ 963435.425
06864โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยสิงห์1324634.855
06861โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งแล้ง2286930.265
06863โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำดิบ1514328.485
รวมรวม1,688740 -
แหล่งข้อมูล HDC
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
ตั้งแต่ร้อยละ 27.00 5
ตั้งแต่ร้อยละ 25.75 - 26.99 4
ตั้งแต่ร้อยละ 24.00 - 25.74 3
ตั้งแต่ร้อยละ 21.75 - 23.99 2
ตั้งแต่ร้อยละ 20.00 - 21.74 1
น้อยกว่าร้อยละ 20.00 0