แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

CUP : โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า ปีงบประมาณ 2562

รหัสสถานพยาบาลสถานพยาบาลเป้าหมาย (A2)ผลงาน (B2)%ระดับคะแนน
10456สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านป่าตึง653147.695
06779โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางมะกาด13430.775
10455โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ปูนล่าง 1584830.385
06780โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เจดีย์ใหม่ 2999030.105
06776โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งม่าน 1193529.415
11196โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า3359829.255
06778โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เจดีย์ 1233528.465
06773โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันสลี 37810527.785
06777โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงกาหลง 621727.425
06775โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่างิ้ว 1574327.395
06774โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่ง 972626.804
รวมรวม1,806532 -
แหล่งข้อมูล HDC
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
ตั้งแต่ร้อยละ 27.00 5
ตั้งแต่ร้อยละ 25.75 - 26.99 4
ตั้งแต่ร้อยละ 24.00 - 25.74 3
ตั้งแต่ร้อยละ 21.75 - 23.99 2
ตั้งแต่ร้อยละ 20.00 - 21.74 1
น้อยกว่าร้อยละ 20.00 0