แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

CUP : โรงพยาบาลแม่สรวย ปีงบประมาณ 2562

รหัสสถานพยาบาลสถานพยาบาลเป้าหมาย (A2)ผลงาน (B2)%ระดับคะแนน
11195โรงพยาบาลแม่สรวย1003131.005
06772โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจดีย์หลวง 2246930.805
06769โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวาวี 2577729.965
10450โรงพยายาบส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งกลางน้ำ 1123329.465
10452โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งพร้าว 1945729.385
06765โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าแดด 45212828.325
06764โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งฟูเฟือง 992828.285
06768โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าก๊อ 38911028.285
06763โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สรวย 1433423.782
06766โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีถ้อย 2745821.171
06771โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไคร้ 2454217.140
06767โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยน้ำขุ่น 2423614.880
06770โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอยช้าง 2993612.040
รวมรวม3,030739 -
แหล่งข้อมูล HDC
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
ตั้งแต่ร้อยละ 27.00 5
ตั้งแต่ร้อยละ 25.75 - 26.99 4
ตั้งแต่ร้อยละ 24.00 - 25.74 3
ตั้งแต่ร้อยละ 21.75 - 23.99 2
ตั้งแต่ร้อยละ 20.00 - 21.74 1
น้อยกว่าร้อยละ 20.00 0