แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 ผลลัพธ์

CUP : โรงพยาบาลแม่สาย ปีงบประมาณ 2562

รหัสสถานพยาบาลสถานพยาบาลเป้าหมาย (A2)ผลงาน (B2)%ระดับคะแนน
10446โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาฮี้ 391641.035
06756โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยไคร้ 1124439.295
06759โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีเมืองชุม 1344533.585
06755โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สาย 32811033.545
23020โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ้ำ742432.435
28802โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบ้านฮ่องแฮ่311032.265
06762โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งงาม 1013231.685
06758โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งผา 2908730.005
11194โรงพยาบาลแม่สาย60318029.855
06757โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะช้าง 2788028.785
06761โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด้าย 932627.965
06760โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาหมี 12325.003
รวมรวม2,095657 -
แหล่งข้อมูล HDC
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
ตั้งแต่ร้อยละ 27.00 5
ตั้งแต่ร้อยละ 25.75 - 26.99 4
ตั้งแต่ร้อยละ 24.00 - 25.74 3
ตั้งแต่ร้อยละ 21.75 - 23.99 2
ตั้งแต่ร้อยละ 20.00 - 21.74 1
น้อยกว่าร้อยละ 20.00 0