แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

CUP : โรงพยาบาลแม่ใจ ปีงบประมาณ 2562

รหัสสถานพยาบาลสถานพยาบาลเป้าหมาย (A2)ผลงาน (B2)%ระดับคะแนน
06629โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าตึง311754.845
06634โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงอินตา642945.315
06630โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีถ้อย703144.295
06636โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าแฝก552341.825
10423สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านป่าเมี่ยง 5240.005
06631โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สุก1114136.945
06633โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า893134.835
06632โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสระ291034.485
06628โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ใจ1033433.015
10422สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางปูเลาะ 21628.575
06635โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจริญราษฎร์822328.055
รวมรวม660247 -
แหล่งข้อมูล HDC
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
ตั้งแต่ร้อยละ 27.00 5
ตั้งแต่ร้อยละ 25.75 - 26.99 4
ตั้งแต่ร้อยละ 24.00 - 25.74 3
ตั้งแต่ร้อยละ 21.75 - 23.99 2
ตั้งแต่ร้อยละ 20.00 - 21.74 1
น้อยกว่าร้อยละ 20.00 0