แสดง 1 ถึง 20 จาก 20 ผลลัพธ์

CUP : โรงพยาบาลปง ปีงบประมาณ 2562

รหัสสถานพยาบาลสถานพยาบาลเป้าหมาย (A2)ผลงาน (B2)%ระดับคะแนน
10420โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำปุก291551.725
06626โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนควร1094844.045
10419สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านห้วยคอกหมู 351542.865
06617โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง763242.115
06620โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลออย813441.985
10415สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านทุ่งแต 311135.485
10418สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านสิบสองพัฒนา 1425035.215
06622โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว943335.115
06623โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลงิม722433.335
06621โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝายแก้ว602033.335
10416สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางผักหม 391333.335
10414สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านขุนกำลัง 1284232.815
06625โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางค่า1454430.345
06618โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องเอี่ยน662030.305
06624โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเลี้ยว972929.905
10421สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านสันติสุข 1113329.735
06627โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบขาม722129.175
06619โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควร1322619.700
10417สถานบริการสาธารณสุขชุมชนปางมะโม35514.290
11187โรงพยาบาลปง85910.590
รวมรวม1,639524 -
แหล่งข้อมูล HDC
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
ตั้งแต่ร้อยละ 27.00 5
ตั้งแต่ร้อยละ 25.75 - 26.99 4
ตั้งแต่ร้อยละ 24.00 - 25.74 3
ตั้งแต่ร้อยละ 21.75 - 23.99 2
ตั้งแต่ร้อยละ 20.00 - 21.74 1
น้อยกว่าร้อยละ 20.00 0