แสดง 1 ถึง 27 จาก 27 ผลลัพธ์

CUP : โรงพยาบาลเวียงสา ปีงบประมาณ 2562

รหัสสถานพยาบาลสถานพยาบาลเป้าหมาย (A2)ผลงาน (B2)%ระดับคะแนน
10385สถานบริการสาธารณสุขชุมชนฮากฮาน 363494.445
06518โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยาบหัวนา685175.005
06516โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังม่วง ตำบลน้ำปั้ว311858.065
06521โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝั่งหมิ่น ตำบลอ่ายนาไลย532547.175
06523โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยาบนาเลิม7342.865
06526โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเคียน1134842.485
14014โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีนาชื่น ตำบลทุ่งศรีทอง381642.115
06524โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าแพะ ตำบลแม่ขะนิง22940.915
06514โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลส้าน984040.825
10386โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อหอย ตำบลยาบหัวนา1646237.805
06512โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาลชุม702637.145
06522โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลส้านนาหนองใหม่461736.965
06515โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันรุ่งเรือง 1164135.345
14361โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไฟ - ตะเคียนทอง ตำบลแม่ขะนิง291034.485
06528โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งผง672334.335
06511โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไหล่น่าน652233.855
06519โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปงสนุก391230.775
06525โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สาคร782126.924
14013โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรายทอง ตำบลส้าน541324.073
06517โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำปั้ว691623.192
06510โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขึ่ง1302216.920
06520โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่ายนาไลย911213.190
06527โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สา1141513.160
06513โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเหลือง56712.500
11177โรงพยาบาลเวียงสา1401410.000
10388สถานบริการสาธารณสุขชุมชนห้วยหยวก 7767.790
10384สถานบริการสาธารณสุขชุมชนสาลี 2514.000
รวมรวม1,896584 -
แหล่งข้อมูล HDC
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
ตั้งแต่ร้อยละ 27.00 5
ตั้งแต่ร้อยละ 25.75 - 26.99 4
ตั้งแต่ร้อยละ 24.00 - 25.74 3
ตั้งแต่ร้อยละ 21.75 - 23.99 2
ตั้งแต่ร้อยละ 20.00 - 21.74 1
น้อยกว่าร้อยละ 20.00 0