แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์

CUP : โรงพยาบาลสอง ปีงบประมาณ 2562

รหัสสถานพยาบาลสถานพยาบาลเป้าหมาย (A2)ผลงาน (B2)%ระดับคะแนน
06417โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยขอน402255.005
06424โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าเลา221150.005
06418โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยหม้าย894044.945
06426โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแดนชุมพล683044.125
06425โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาหลวง361438.895
10368สถานบริการสาธารณสุขชุมชนแม่แรม 923133.705
11170โรงพยาบาลสอง1886132.455
06414โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งน้าว842529.765
06422โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังฟ่อน361027.785
06413โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนุน581627.595
06423โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะเอียบ871820.691
06419โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเตาปูน1553220.651
06416โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลูนิเกตุ32515.620
06415โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังดิน ตำบลบ้านกลาง33412.120
11760โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเสี้ยว ตำบลหัวเมือง58712.070
06420โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาไร่เดียว ตำบลเตาปูน25312.000
06421โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเมือง5600.000
รวมรวม1,159329 -
แหล่งข้อมูล HDC
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
ตั้งแต่ร้อยละ 27.00 5
ตั้งแต่ร้อยละ 25.75 - 26.99 4
ตั้งแต่ร้อยละ 24.00 - 25.74 3
ตั้งแต่ร้อยละ 21.75 - 23.99 2
ตั้งแต่ร้อยละ 20.00 - 21.74 1
น้อยกว่าร้อยละ 20.00 0