แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 ผลลัพธ์

CUP : โรงพยาบาลลอง ปีงบประมาณ 2562

รหัสสถานพยาบาลสถานพยาบาลเป้าหมาย (A2)ผลงาน (B2)%ระดับคะแนน
06375โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่เกี่ยม321753.125
06387โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่รัง391743.595
06388โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ปานใน 542240.745
06379โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผามอก1285139.845
06382โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากกาง772836.365
11167โรงพยาบาลลอง1796234.645
06380โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้าเหล่า ตำบลเวียงต้า652030.775
06383โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตุ้ม361130.565
06377โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปิน1173529.915
06384โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวทุ่ง1093027.525
06385โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งแล้ง1032625.243
14009โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่งหลวง35822.862
06386โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาจั๊บ801518.750
06381โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงต้า641015.620
06378โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาคัน ตำบลบ้านปิน18211.110
รวมรวม1,136354 -
แหล่งข้อมูล HDC
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
ตั้งแต่ร้อยละ 27.00 5
ตั้งแต่ร้อยละ 25.75 - 26.99 4
ตั้งแต่ร้อยละ 24.00 - 25.74 3
ตั้งแต่ร้อยละ 21.75 - 23.99 2
ตั้งแต่ร้อยละ 20.00 - 21.74 1
น้อยกว่าร้อยละ 20.00 0