แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 ผลลัพธ์

CUP : โรงพยาบาลเมืองปาน ปีงบประมาณ 2562

รหัสสถานพยาบาลสถานพยาบาลเป้าหมาย (A2)ผลงาน (B2)%ระดับคะแนน
11157โรงพยาบาลเมืองปาน954042.115
06247โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าเวียง ตำบลทุ่งกว๋าว843238.105
06246โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งข่วง ตำบลทุ่งกว๋าว1094137.615
06244โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าเหว ตำบลบ้านขอ712433.805
06248โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ้ซ้อนเหนือ ตำบลแจ้ซ้อน2076832.855
06245โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่กองปิน ตำบลบ้านขอ631828.575
06250โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขาม ตำบลหัวเมือง461328.265
06249โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่แจ๋ม ตำบลแจ้ซ้อน561425.003
14004โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นงุ้น ตำบลแจ้ซ้อน621016.130
รวมรวม793260 -
แหล่งข้อมูล HDC
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
ตั้งแต่ร้อยละ 27.00 5
ตั้งแต่ร้อยละ 25.75 - 26.99 4
ตั้งแต่ร้อยละ 24.00 - 25.74 3
ตั้งแต่ร้อยละ 21.75 - 23.99 2
ตั้งแต่ร้อยละ 20.00 - 21.74 1
น้อยกว่าร้อยละ 20.00 0