แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

CUP : โรงพยาบาลห้างฉัตร ปีงบประมาณ 2562

รหัสสถานพยาบาลสถานพยาบาลเป้าหมาย (A2)ผลงาน (B2)%ระดับคะแนน
06237โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า ตำบลเมืองยาว1124741.965
06238โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันหลวง ตำบลปงยางคก1003636.005
06242โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าเหียง ตำบลแม่สัน1063633.965
11156โรงพยาบาลห้างฉัตร1615131.685
06241โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยเรียน ตำบลเวียงตาล672131.345
06235โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาม ตำบลหนองหล่ม581729.315
06240โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางอ้อย ตำบลเวียงตาล1273527.565
06239โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านข่วง ตำบลปงยางคก962526.044
06243โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวอแก้ว ตำบลวอแก้ว901921.111
06236โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเวียงใต้ ตำบลเมืองยาว821012.200
06234โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าไคร้ ตำบลหนองหล่ม901011.110
รวมรวม1,089307 -
แหล่งข้อมูล HDC
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
ตั้งแต่ร้อยละ 27.00 5
ตั้งแต่ร้อยละ 25.75 - 26.99 4
ตั้งแต่ร้อยละ 24.00 - 25.74 3
ตั้งแต่ร้อยละ 21.75 - 23.99 2
ตั้งแต่ร้อยละ 20.00 - 21.74 1
น้อยกว่าร้อยละ 20.00 0