แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์

CUP : โรงพยาบาลแม่ทะ ปีงบประมาณ 2562

รหัสสถานพยาบาลสถานพยาบาลเป้าหมาย (A2)ผลงาน (B2)%ระดับคะแนน
06217โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำโทก ตำบลแม่ทะ925155.435
06221โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบอมหลวง ตำบลบ้านบอม602948.335
06218โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวฝาย ตำบลนาครัว1165244.835
06229โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่วะ ตำบลสันดอนแก้ว953840.005
06225โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนากวาง ตำบลดอนไฟ672638.815
06228โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแพะใหม่ ตำบลวังเงิน511937.255
06219โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคต ตำบลป่าตัน1164034.485
11154โรงพยาบาลแม่ทะ822732.935
06220โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกิ่วหลวง ตำบลบ้านกิ่ว732230.145
06226โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเสือ ตำบลหัวเสือ982727.555
06224โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ ตำบลดอนไฟ551323.642
06223โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนอง ตำบลน้ำโจ้1293023.262
06222โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฮ่องห้า ตำบลน้ำโจ้831416.870
06227โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามขา ตำบลหัวเสือ4512.220
รวมรวม1,162389 -
แหล่งข้อมูล HDC
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
ตั้งแต่ร้อยละ 27.00 5
ตั้งแต่ร้อยละ 25.75 - 26.99 4
ตั้งแต่ร้อยละ 24.00 - 25.74 3
ตั้งแต่ร้อยละ 21.75 - 23.99 2
ตั้งแต่ร้อยละ 20.00 - 21.74 1
น้อยกว่าร้อยละ 20.00 0