แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

CUP : โรงพยาบาลเถิน ปีงบประมาณ 2562

รหัสสถานพยาบาลสถานพยาบาลเป้าหมาย (A2)ผลงาน (B2)%ระดับคะแนน
06204โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าเกวียน ตำบลเวียงมอก492857.145
06208โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ถอด ตำบลแม่ถอด904448.895
06200โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่มอกกลาง ตำบลแม่มอก512345.105
06205โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหอย ตำบลเวียงมอก431944.195
06196โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่วะหลวง ตำบลแม่วะ562442.865
14003โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังหิน ตำบลเถินบุรี702941.435
06197โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเด่นชัย ตำบลแม่วะ512141.185
06203โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางอ้า ตำบลเวียงมอก1124540.185
06210โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนแก้ว ตำบลเถินบุรี652640.005
14322โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหอรบ ตำบลเวียงมอก773038.965
06195โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเด่นแก้ว ตำบลล้อมแรด1666136.755
06199โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ามะเกว๋น ตำบลแม่ปะ622235.485
06201โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุ่มเนิ้ง ตำบลแม่มอก852832.945
06202โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะเลียมหวาน ตำบลเวียงมอก471429.795
06207โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเบี้ยหลวง ตำบลนาโป่ง511529.415
06209โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาบ้านไร่ ตำบลแม่ถอด761722.372
06206โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแก้ว ตำบลนาโป่ง901820.001
06198โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ปะหลวง ตำบลแม่ปะ43818.600
11152โรงพยาบาลเถิน130107.690
รวมรวม1,414482 -
แหล่งข้อมูล HDC
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
ตั้งแต่ร้อยละ 27.00 5
ตั้งแต่ร้อยละ 25.75 - 26.99 4
ตั้งแต่ร้อยละ 24.00 - 25.74 3
ตั้งแต่ร้อยละ 21.75 - 23.99 2
ตั้งแต่ร้อยละ 20.00 - 21.74 1
น้อยกว่าร้อยละ 20.00 0