แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

CUP : โรงพยาบาลแจ้ห่ม ปีงบประมาณ 2562

รหัสสถานพยาบาลสถานพยาบาลเป้าหมาย (A2)ผลงาน (B2)%ระดับคะแนน
06175โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง ตำบลแจ้ห่ม1366144.855
06179โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่สุก ตำบลแม่สุก1385036.235
06181โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนางาม ตำบลเมืองมาย17635.295
06178โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปียงใจ ตำบลปงดอน18633.335
06176โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสา ตำบลบ้านสา1344332.095
11150โรงพยาบาลแจ้ห่ม1564226.924
06183โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งผึ้ง ตำบลทุ่งผึ้ง36925.003
06184โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแจ้คอน ตำบลทุ่งผึ้ง751520.001
06177โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปงดอน ตำบลปงดอน561119.640
06182โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไผ่งาม ตำบลเมืองมาย651218.460
06180โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกิ่ว ตำบลแม่สุก33515.150
รวมรวม864260 -
แหล่งข้อมูล HDC
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
ตั้งแต่ร้อยละ 27.00 5
ตั้งแต่ร้อยละ 25.75 - 26.99 4
ตั้งแต่ร้อยละ 24.00 - 25.74 3
ตั้งแต่ร้อยละ 21.75 - 23.99 2
ตั้งแต่ร้อยละ 20.00 - 21.74 1
น้อยกว่าร้อยละ 20.00 0