แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

CUP : โรงพยาบาลงาว ปีงบประมาณ 2562

รหัสสถานพยาบาลสถานพยาบาลเป้าหมาย (A2)ผลงาน (B2)%ระดับคะแนน
11149โรงพยาบาลงาว653249.235
06165โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบพลึง ตำบลบ้านโป่ง1737744.515
06164โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำจำ ตำบลหลวงใต้1054542.865
06171โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหงใต้ ตำบลบ้านแหง783241.035
06168โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพร้าว ตำบลปงเตา1686136.315
06169โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่แป้น ตำบลนาแก872731.035
06173โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหวด ตำบลบ้านหวด1504630.675
06170โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้อนเหนือ ตำบลบ้านอ้อน892730.345
06166โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบป๋อน ตำบลบ้านร้อง982828.575
06174โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอกคำใต้ ตำบลแม่ตีบ1173227.355
06172โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อห้อ ตำบลบ้านแหง581525.864
06167โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่พัฒนา ตำบลบ้านร้อง45613.330
10357โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหก ตำบลบ้านอ้อน700.000
รวมรวม1,240428 -
แหล่งข้อมูล HDC
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
ตั้งแต่ร้อยละ 27.00 5
ตั้งแต่ร้อยละ 25.75 - 26.99 4
ตั้งแต่ร้อยละ 24.00 - 25.74 3
ตั้งแต่ร้อยละ 21.75 - 23.99 2
ตั้งแต่ร้อยละ 20.00 - 21.74 1
น้อยกว่าร้อยละ 20.00 0