แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์

CUP : โรงพยาบาลเวียงแหง ปีงบประมาณ 2562

รหัสสถานพยาบาลสถานพยาบาลเป้าหมาย (A2)ผลงาน (B2)%ระดับคะแนน
06025รพ.สต.เปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง2116832.235
99911ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเวียงแหง2788530.585
06026รพ.สต.จอง ตำบลเปียงหลวง932021.511
13995รพ.สต.ม่วงป็อก ตำบลแสนไห70710.000
รวมรวม652180 -
แหล่งข้อมูล HDC
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
ตั้งแต่ร้อยละ 27.00 5
ตั้งแต่ร้อยละ 25.75 - 26.99 4
ตั้งแต่ร้อยละ 24.00 - 25.74 3
ตั้งแต่ร้อยละ 21.75 - 23.99 2
ตั้งแต่ร้อยละ 20.00 - 21.74 1
น้อยกว่าร้อยละ 20.00 0