แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 ผลลัพธ์

CUP : โรงพยาบาลสันทราย ปีงบประมาณ 2562

รหัสสถานพยาบาลสถานพยาบาลเป้าหมาย (A2)ผลงาน (B2)%ระดับคะแนน
05975รพ.สต.เมืองวะ ตำบลเมืองเล็น796075.955
05969รพ.สต.ร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง452146.675
05972รพ.สต.หนองมะจับ ตำบลแม่แฝก612642.625
05976รพ.สต.ป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่722636.115
05966รพ.สต.สันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร662334.855
77647ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองหาร2798931.905
05964รพ.สต.ท่อ ตำบลสันทรายหลวง973030.935
05965รพ.สต.สันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย2085827.885
05977รพ.สต.ศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่1584327.225
05970รพ.สต.แม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่ง461123.912
05967รพ.สต.สันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง1412819.860
05974รพ.สต.เจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่2003618.000
05971รพ.สต.หนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม1872915.510
05973รพ.สต.ร่มหลวง ตำบลแม่แฝก12897.030
05968รพ.สต.ป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา8644.650
รวมรวม1,853493 -
แหล่งข้อมูล HDC
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
ตั้งแต่ร้อยละ 27.00 5
ตั้งแต่ร้อยละ 25.75 - 26.99 4
ตั้งแต่ร้อยละ 24.00 - 25.74 3
ตั้งแต่ร้อยละ 21.75 - 23.99 2
ตั้งแต่ร้อยละ 20.00 - 21.74 1
น้อยกว่าร้อยละ 20.00 0