แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์

CUP : โรงพยาบาลแม่อาย ปีงบประมาณ 2562

รหัสสถานพยาบาลสถานพยาบาลเป้าหมาย (A2)ผลงาน (B2)%ระดับคะแนน
05921รพ.สต.จัดสรร ตำบลบ้านหลวง854451.765
77585สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านโป่งไฮ1034846.605
05915รพ.สต.สันป๋อ ตำบลสันต้นหมื้อ974344.335
05916รพ.สต.คายหลวง ตำบลแม่นาวาง1958644.105
05920รพ.สต.หลวง ตำบลบ้านหลวง2149242.995
05912รพ.สต.ใหม่ปู่แช่ ตำบลแม่อาย1575937.585
05913รพ.สต.ห้วยป่าซาง ตำบลแม่สาว1003434.005
05917รพ.สต.แม่เมืองน้อย ตำบลแม่นาวาง1284232.815
77583สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองงาม2046531.865
05919รพ.สต.ท่ามะแกง ตำบลท่าตอน1273729.135
05914รพ.สต.แม่ฮ่าง ตำบลแม่สาว1193226.894
11126โรงพยาบาลแม่อาย942526.604
05918รพ.สต.ท่าตอน ตำบลท่าตอน2095526.324
77584สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางต้นเดื่อ561017.860
รวมรวม1,888672 -
แหล่งข้อมูล HDC
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
ตั้งแต่ร้อยละ 27.00 5
ตั้งแต่ร้อยละ 25.75 - 26.99 4
ตั้งแต่ร้อยละ 24.00 - 25.74 3
ตั้งแต่ร้อยละ 21.75 - 23.99 2
ตั้งแต่ร้อยละ 20.00 - 21.74 1
น้อยกว่าร้อยละ 20.00 0