แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 ผลลัพธ์

CUP : โรงพยาบาลดอยสะเก็ด ปีงบประมาณ 2562

รหัสสถานพยาบาลสถานพยาบาลเป้าหมาย (A2)ผลงาน (B2)%ระดับคะแนน
05859รพ.สต.สันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน544888.895
05862รพ.สต.โป่งดิน(โป่งกุ่ม) ตำบลป่าเมี่ยง221881.825
05852รพ.สต.ดวงดี563562.505
05851รพ.สต.ทุ่งมะหนิ้ว ตำบลลวงเหนือ1026058.825
05850รพ.สต.กอกหม่น ตำบลสันปูเลย1797944.135
05858รพ.สต.แม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่743141.895
05855รพ.สต.ป่าแงะ ตำบลตลาดขวัญ441840.915
77564ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงดอย1747140.805
05853รพ.สต.ท่า ตำบลสง่าบ้าน441738.645
05863รพ.สต.ปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพเสด็จ311032.265
05857รพ.สต.สันต้นแหน ตำบลแม่คือ822328.055
05854รพ.สต.ป่าดู่ ตำบลป่าลาน29620.691
05861รพ.สต.ห้วยหม้อ(สมเด็จ) ตำบลป่าเมี่ยง30516.670
05860รพ.สต.ห้วยบ่อทอง60711.670
05856รพ.สต.พันหลัง ตำบลสำราญราษฏร์4724.260
รวมรวม1,028430 -
แหล่งข้อมูล HDC
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
ตั้งแต่ร้อยละ 27.00 5
ตั้งแต่ร้อยละ 25.75 - 26.99 4
ตั้งแต่ร้อยละ 24.00 - 25.74 3
ตั้งแต่ร้อยละ 21.75 - 23.99 2
ตั้งแต่ร้อยละ 20.00 - 21.74 1
น้อยกว่าร้อยละ 20.00 0