แสดง 1 ถึง 27 จาก 27 ผลลัพธ์

CUP : โรงพยาบาลเชียงคำ ปีงบประมาณ 2562

รหัสสถานพยาบาลสถานพยาบาลเป้าหมาย (A2)ผลงาน (B2)%ระดับคะแนน
06639โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงชุม1054744.765
10424สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านนาหนุน 117741.185
06640โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งกล้วย31211436.545
06587โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแวนโค้ง702535.715
06589โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองป่าแพะ441534.095
06597โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งผาสุข1043533.655
10410สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านคะแนง 6233.335
06586โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝายกวาง1494932.895
06591โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงบาน1735632.375
06638โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูซาง1203730.835
06593โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำมิน862630.235
10409สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านต้นผึ้ง 30930.005
06643โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสบบง2387029.415
06582โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงคำ1885529.265
06641โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงแรง1002929.005
06637โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฮวก381128.955
06584โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาลาด28828.575
06583โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแวน1193428.575
06595โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันปูเลย782228.215
06585โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียง1012827.725
06594โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจำบอน942627.665
06642โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนมูล471327.665
06592โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ลาว611626.234
10408โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางถ้ำ33824.243
06596โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางมดแดง771418.180
06588โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจดีย์คำ1182117.800
06590โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่มเย็น3304714.240
รวมรวม2,866824 -
แหล่งข้อมูล HDC
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
ตั้งแต่ร้อยละ 27.00 5
ตั้งแต่ร้อยละ 25.75 - 26.99 4
ตั้งแต่ร้อยละ 24.00 - 25.74 3
ตั้งแต่ร้อยละ 21.75 - 23.99 2
ตั้งแต่ร้อยละ 20.00 - 21.74 1
น้อยกว่าร้อยละ 20.00 0