แสดง 1 ถึง 21 จาก 21 ผลลัพธ์

CUP : โรงพยาบาลน่าน ปีงบประมาณ 2562

รหัสสถานพยาบาลสถานพยาบาลเป้าหมาย (A2)ผลงาน (B2)%ระดับคะแนน
06448โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อ603660.005
06450โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยสถาน935154.845
06457โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกองควาย653350.775
06468โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำโค้ง ตำบลสะเนียน36816945.925
06453โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาซาว903943.335
06449โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาสิงห์953840.005
10372โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำงาว ตำบลบ่อ572238.605
06463โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองจัง441636.365
06467โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะเนียน 732635.625
06464โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองจัง ตำบลเมืองจัง772735.065
06451โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถืมตอง903134.445
06454โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดู่ใต้822834.155
06456โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนน้ำครก ตำบลกองควาย541833.335
06469โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละเบ้ายา ตำบลสะเนียน661928.795
06466โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวก1544327.925
06452โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเรือง1042927.885
06455โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนมูล ตำบลดู่ใต้651827.695
10716โรงพยาบาลน่าน40911127.145
14360โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปางค่า ไชยสถาน1062826.424
06459โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุปผาราม ตำบลฝายแก้ว1323425.764
10373สถานบริการสาธารณสุขชุมชนห้วยมอญ 19315.790
รวมรวม2,303819 -
แหล่งข้อมูล HDC
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
ตั้งแต่ร้อยละ 27.00 5
ตั้งแต่ร้อยละ 25.75 - 26.99 4
ตั้งแต่ร้อยละ 24.00 - 25.74 3
ตั้งแต่ร้อยละ 21.75 - 23.99 2
ตั้งแต่ร้อยละ 20.00 - 21.74 1
น้อยกว่าร้อยละ 20.00 0