แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 ผลลัพธ์

จังหวัด : พะเยา

แหล่งข้อมูล HDC, ในช่วงวันที่มารับบริการตั้งแต่ 1 เมษายน 2558 - 31 มีนาคม 2563
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
มากกว่าร้อยละ 80.00 5
ตั้งแต่ร้อยละ 75.00 - 79.99 4
ตั้งแต่ร้อยละ 70.00 - 74.99 3
ตั้งแต่ร้อยละ 65.00 - 69.99 2
ตั้งแต่ร้อยละ 60.00 - 64.99 1
น้อยกว่าร้อยละ 60.00 0