แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

CUP : โรงพยาบาลเชียงกลาง

แหล่งข้อมูล HDC
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
>= 80.00 5
ตั้งแต่ร้อยละ 77.50 - 79.99 4
ตั้งแต่ร้อยละ 75.00 - 77.49 3
ตั้งแต่ร้อยละ 72.50 - 74.99 2
ตั้งแต่ร้อยละ 70.00 - 72.49 1
< 70.00 0