ประชาสัมพันธ์ ! สถานพยาบาลทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 1 กำหนดส่งข้อมูลรายงาน QOF ปี 2563 ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2563

ลำดับ รายการตัวชี้วัด QOF ปีงบประมาณ 2563 เป้าหมาย สัดส่วนค่าคะแนน Script
1 ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองเบาหวาน โดยการ ตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 5 %
2 ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 5 %
3 ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 15 %
4 ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี ภายใน 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 5 %
7.1 ร้อยละของเด็กอายุ ๙, ๑๘, ๓๐, ๔๒ เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 5 %
7.2 ร้อยละของเด็กอายุ ๙, ๑๘, ๓๐, ๔๒ เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการ และพบเด็กสงสัยล่าช้า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 5 %
7.3 ร้อยละของเด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้า ได้รับการกระตุ้น และติดตามภายใน ๓๐ วัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 10 %
8.1 ร้อยละผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ได้รับการเยี่ยมบ้าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 7 %
8.2 ร้อยละผู้สูงอายุได้รับการประเมิน ADL ตามเกณฑ์ดีขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 13 %
9 9.1 ร้อยละผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 10 %
9 9.2 ร้อยละผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ HDC (ทดสอบ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 10 %