แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

CUP : โรงพยาบาลแม่สรวย

รหัสพยาบาลสถานพยาบาลเป้าหมายผลงาน%ระดับคะแนน
06767โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยน้ำขุ่น 1,1461,12798.345
06769โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวาวี 1,4781,45198.175
10450โรงพยายาบส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งกลางน้ำ 57856397.405
06766โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีถ้อย 2,0311,97297.105
10452โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งพร้าว 85782596.275
06765โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าแดด 3,6243,45295.255
06763โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สรวย 2,0171,90194.255
06770โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอยช้าง 1,3981,31293.855
06771โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไคร้ 1,0751,00393.305
06768โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าก๊อ 3,8963,62993.155
06764โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งฟูเฟือง 56252092.535
11195โรงพยาบาลแม่สรวย2,0161,71785.174
06772โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจดีย์หลวง 2,6822,07677.402
23,36021,548 -
แหล่งข้อมูล HDC
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
น้อยกว่าร้อยละ 70.00 0
ตั้งแต่ร้อยละ 70.00 - 75.00 1
ตั้งแต่ร้อยละ 75.01 - 80.00 2
ตั้งแต่ร้อยละ 80.01 - 85.00 3
ตั้งแต่ร้อยละ 85.01 - 90.00 4
มากกว่าร้อยละ 90.00 5