คำแนะนำ ! กำหนดส่งข้อมูลรายงาน QOF ปี 2561 ให้กับ สปสช. สิ้นเดือน พฤษภาคม 2561

รายงานตัวชี้วัด QOF-2561 เพื่อการ Monitor ตัวเลขผลงานแต่ละข้อ ระบบจะประมวลผลอัตโนมัติทุกวัน
ท่านสามารถดูรายงานตัวชี้วัด QOF เขตสุขภาพที่ 1 ผ่านทาง Mobile App. สำหรับ Android เท่านั้น
ลำดับ รายการตัวชี้วัดระดับเขต QOF ปีงบประมาณ 2561 เป้าหมายระดับเขต สัดส่วนงบประมาณ Script for TMP
8.1 กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง ประเมินสุขภาพตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 10%
8.2 กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียงได้รับการติดตามเยี่ยมตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 5%
9.1 ร้อยละ ของเด็กอายุ ๙, ๑๘, ๓๐, ๔๒ เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 6%
9.2 ร้อยละ ของเด็กอายุ ๙, ๑๘, ๓๐, ๔๒ เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการ และพบเด็กสงสัยล่าช้า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 3%
9.3 ร้อยละของเด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้า ได้รับการกระตุ้น และติดตามภายใน ๓๐ วัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 6%