แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

ผลการตรวจสอบคุณภาพการให้รหัส ICD-10 (ผู้ป่วยนอก) อำเภอ : สบเมย
Audit ทั้งหมด ลักษณะความผิดพลาด (A-H)
สถานพยาบาล รวม ปกติ (Y) ผิดปกติ A B C D E F G H
NN%N%N%N%N%N%N%N%N%N%
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเลโค๊ะ1016968.323231.681959.3826.2500.00515.6300.0000.0039.3839.38
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาผ่า1182924.588975.422730.341516.8522.2511.1200.0011.124044.9422.25
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกองก๋อย904752.224247.781433.3300.0000.0012.3800.0000.002764.2900.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุ้มโล๊ะ522344.232955.77413.7900.0000.0026.9000.0000.002379.3100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกองแปเหนือ9566.328993.6822.2500.0000.0000.0000.0000.008797.7500.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสบเมย926772.832527.171040.00416.0000.0028.0000.0000.00728.0000.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สามแลบ981818.378081.631822.501113.7500.0011.2500.0000.004961.2500.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยม่วง1004848.005252.002344.2311.9200.0000.0000.0000.002853.8500.00
รวม746307-438-117-33-2-12-0-1-264-5-
ลักษณะ รายละเอียด
Y ไม่มีความผิดพลาด
A ให้รหัสผิดพลาด
B มีรหัสโรคหลักทั้งๆที่ไม่มีคำวินิจฉัยโรคในบันทึก
C รหัสด้อยคุณภาพ กำกวม
D ให้รหัสไม่ครบทุกตำแหน่ง
E ใช้รหัสสาเหตุการบาดเจ็บเป็นรหัสโรคหลัก
F รหัสมีตัวเลขมากเกินไป
G ให้รหัสไม่ครบ
H ให้รหัสมากเกิน
Line กลุ่มสำหรับสอบถามเกี่ยวกับ Audit และ DHDC