แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

ผลการตรวจสอบคุณภาพการให้รหัส ICD-10 (ผู้ป่วยนอก) อำเภอ : ภูซาง
Audit ทั้งหมด ลักษณะความผิดพลาด (A-H)
สถานพยาบาล รวม ปกติ (Y) ผิดปกติ A B C D E F G H
NN%N%N%N%N%N%N%N%N%N%
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฮวก412151.222048.781575.0015.0000.0015.0000.0000.00210.0015.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูซาง725475.001825.001372.2200.0000.0015.5600.0000.0000.00422.22
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงชุม634673.021726.98635.2900.00211.7615.8800.0000.00211.76635.29
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งกล้วย747195.9534.05133.3300.0000.00133.3300.0000.0000.00133.33
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงแรง464291.3048.704100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนมูล332987.88412.12375.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสบบง413073.171126.831090.9100.0000.0000.0000.0000.0000.0019.09
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านนาหนุน 1312890.3239.683100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รวม401321-80-55-1-2-4-0-0-4-13-
ลักษณะ รายละเอียด
Y ไม่มีความผิดพลาด
A ให้รหัสผิดพลาด
B มีรหัสโรคหลักทั้งๆที่ไม่มีคำวินิจฉัยโรคในบันทึก
C รหัสด้อยคุณภาพ กำกวม
D ให้รหัสไม่ครบทุกตำแหน่ง
E ใช้รหัสสาเหตุการบาดเจ็บเป็นรหัสโรคหลัก
F รหัสมีตัวเลขมากเกินไป
G ให้รหัสไม่ครบ
H ให้รหัสมากเกิน
Line กลุ่มสำหรับสอบถามเกี่ยวกับ Audit และ DHDC