แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 ผลลัพธ์

ผลการตรวจสอบคุณภาพการให้รหัส ICD-10 (ผู้ป่วยนอก) อำเภอ : จุน
Audit ทั้งหมด ลักษณะความผิดพลาด (A-H)
สถานพยาบาล รวม ปกติ (Y) ผิดปกติ A B C D E F G H
NN%N%N%N%N%N%N%N%N%N%
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจุน261557.691142.31763.64327.2700.0000.0000.0000.0000.0019.09
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระธาตุขิงแกง513466.671733.33423.53741.1800.0000.0000.0000.00317.6515.88
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีมาลัย3838100.0000.000-0-0-0-0-0-0-0-
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องย้าง432046.512353.49834.781147.8300.0000.0000.0000.0000.0000.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลอ6060100.0000.000-0-0-0-0-0-0-0-
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหงส์หิน494489.80510.20240.00360.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสักลอ565191.0758.9300.00360.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งรวงทอง433888.37511.6300.00360.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยางขาม361336.112363.891565.22417.3900.0000.0000.0000.0014.3500.00
รวม402313-89-36-34-0-0-0-0-4-2-
ลักษณะ รายละเอียด
Y ไม่มีความผิดพลาด
A ให้รหัสผิดพลาด
B มีรหัสโรคหลักทั้งๆที่ไม่มีคำวินิจฉัยโรคในบันทึก
C รหัสด้อยคุณภาพ กำกวม
D ให้รหัสไม่ครบทุกตำแหน่ง
E ใช้รหัสสาเหตุการบาดเจ็บเป็นรหัสโรคหลัก
F รหัสมีตัวเลขมากเกินไป
G ให้รหัสไม่ครบ
H ให้รหัสมากเกิน
Line กลุ่มสำหรับสอบถามเกี่ยวกับ Audit และ DHDC