แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ผลการตรวจสอบคุณภาพการให้รหัส ICD-10 (ผู้ป่วยนอก) อำเภอ : สูงเม่น
Audit ทั้งหมด ลักษณะความผิดพลาด (A-H)
สถานพยาบาล รวม ปกติ (Y) ผิดปกติ A B C D E F G H
NN%N%N%N%N%N%N%N%N%N%
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสูงเม่น25423391.73218.2729.521571.4300.0000.0000.0000.00419.0500.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโตน24822791.53218.47628.571466.6700.0000.0000.0000.0014.7600.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบวกโป่ง39537995.95164.0500.0000.001487.5000.0016.2500.0000.0000.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องเลี้ยว1108274.552825.4500.0000.001139.2900.0013.5700.001657.1400.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าผึ้ง ตำบลหัวฝาย16214690.12169.88637.5000.00956.2516.2500.0000.0000.0000.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องลม35233093.75226.251045.45522.7300.0000.0000.0000.0000.0000.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า27826996.7693.24222.2200.0000.00222.2200.0000.0000.00111.11
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกวาง1269273.023426.98617.65823.531132.3500.0012.9425.8812.9412.94
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปง24721587.043212.96412.50618.75412.5000.0000.0000.001340.63412.50
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกาศ13011487.691612.31637.50531.2500.0000.0000.0000.0000.00531.25
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่องกาศ15214293.42106.58770.0000.00330.0000.0000.0000.0000.0000.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปงพร้าว1019594.0665.94350.00233.33116.6700.0000.0000.0000.0000.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสบสาย19115782.203417.801750.00823.5338.8200.0025.8812.9400.0000.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงทอง62061298.7181.2900.0000.00112.50337.5000.0000.0000.0000.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาสุก 20820196.6373.37114.29571.4300.0000.0000.0000.0000.0000.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระหลวง26223188.173111.8313.232064.52929.0300.0000.0000.0000.0000.00
โรงพยาบาลสูงเม่น53747588.456211.552743.552438.7123.2300.0000.0011.6134.8400.00
ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลดอนมูล969598.9611.0400.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รวม4,4694,095-374-98-113-68-6-5-4-38-11-
ลักษณะ รายละเอียด
Y ไม่มีความผิดพลาด
A ให้รหัสผิดพลาด
B มีรหัสโรคหลักทั้งๆที่ไม่มีคำวินิจฉัยโรคในบันทึก
C รหัสด้อยคุณภาพ กำกวม
D ให้รหัสไม่ครบทุกตำแหน่ง
E ใช้รหัสสาเหตุการบาดเจ็บเป็นรหัสโรคหลัก
F รหัสมีตัวเลขมากเกินไป
G ให้รหัสไม่ครบ
H ให้รหัสมากเกิน
Line กลุ่มสำหรับสอบถามเกี่ยวกับ Audit และ DHDC