แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

อำเภอ : สบเมย

Hospcodeสถานพยาบาลจำนวนแฟ้มเฉลี่ยโดยรวม(%)วัน/เวลา(%)CC(%)ประวัติ(%)ตรวจร่างกาย(%)คำวินิจฉัย (%)การรักษา (%)
06879โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเลโค๊ะ80 75.17 97.50 85.63 77.50 65.6373.7373.00
06880โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาผ่า8062.64 96.25 69.3858.7543.4463.13 75.53
06881โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกองก๋อย8064.77 97.50 59.3850.8357.5067.50 77.78
06882โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุ้มโล๊ะ4756.20 97.87 59.5758.1634.0450.53 75.18
06883โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกองแปเหนือ80 81.39 97.50 85.00 89.58 73.4473.75 85.04
06884โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสบเมย8059.63 98.75 81.25 52.5039.3855.6371.25
10541โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สามแลบ7952.20 83.54 63.9254.0125.6349.0571.73
14027โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยม่วง8467.09 80.95 73.8156.3561.0163.39 82.14
รวมรวม61065.3793.4472.9562.4050.9862.7376.55
หมายเหตุ : เกณฑ์ผ่าน 75%