แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

อำเภอ : ขุนยวม

Hospcodeสถานพยาบาลจำนวนแฟ้มเฉลี่ยโดยรวม(%)วัน/เวลา(%)CC(%)ประวัติ(%)ตรวจร่างกาย(%)คำวินิจฉัย (%)การรักษา (%)
06840โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สุริน80 94.46 97.50 93.75 95.00 94.69 90.63 98.29
06841โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต่อแพ80 89.66 98.75 90.00 77.50 87.50 97.19 91.45
06842โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองปอน80 83.09 100.00 98.13 57.9270.94 97.50 89.58
06843โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ลาก๊ะ80 93.22 93.75 97.50 97.50 85.63 94.69 94.09
06844โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าหินส้ม80 95.93 96.25 98.75 97.92 94.38 98.44 90.48
06845โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวปอน80 95.81 93.75 99.38 95.00 97.19 93.13 96.67
06846โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่แจ๊ะ80 91.80 98.75 97.50 86.25 94.06 86.88 94.87
06847โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่กิ๊80 91.86 100.00 92.50 87.08 88.44 96.88 91.34
06848โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปางตอง80 86.93 81.25 83.13 69.17 95.94 95.94 85.04
10493โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยนา80 89.12 92.50 92.50 76.67 85.63 95.63 94.37
รวมรวม80091.1995.2594.3184.0089.4494.6992.63
หมายเหตุ : เกณฑ์ผ่าน 75%