แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์

อำเภอ : เมืองแม่ฮ่องสอน

Hospcodeสถานพยาบาลจำนวนแฟ้มเฉลี่ยโดยรวม(%)วัน/เวลา(%)CC(%)ประวัติ(%)ตรวจร่างกาย(%)คำวินิจฉัย (%)การรักษา (%)
06825โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโป่ง80 93.24 90.00 92.50 93.33 95.31 91.78 93.85
06826โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าลาน80 86.08 92.50 85.63 84.58 84.69 90.58 80.73
06827โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไม้ฮุง80 84.61 85.00 76.25 82.08 85.63 90.36 84.48
06828โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาบ่อง80 87.77 88.75 94.38 90.00 79.69 97.67 78.67
06829โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปางหมู81 80.92 79.01 91.36 78.60 81.17 76.54 82.63
06830โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุงไม้สัก80 82.51 91.25 81.25 90.00 89.06 72.4672.73
06831โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสอย80 81.44 91.25 85.63 80.00 92.19 72.6471.35
06832โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมอกจำแป่80 89.61 100.00 86.25 91.25 97.50 81.72 83.61
06833โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาป่าแปก80 83.95 87.50 95.00 87.08 80.00 70.21 96.08
06834โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรักไทย80 77.44 96.25 84.38 66.2559.38 83.78 95.83
06835โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยผา80 87.65 96.25 96.25 87.50 89.38 80.07 84.80
06836โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำกัด80 79.05 91.25 90.63 83.75 75.94 68.35 80.89
06837โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาปลาจาด80 90.02 48.75 90.00 91.25 95.00 90.07 97.01
06838โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยปูลิง8071.43 86.25 92.50 58.3368.7564.47 78.54
06839โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขาวกลาง80 86.24 93.75 80.63 92.92 90.31 77.21 85.26
10485โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยหมากลาง80 84.66 91.25 91.25 82.08 85.63 80.67 84.29
10489สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านห้วยเดื่อ7369.24 91.78 82.88 77.17 55.4855.33 80.79
รวมรวม135483.3188.2688.0783.3382.7979.1984.33
หมายเหตุ : เกณฑ์ผ่าน 75%