แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

อำเภอ : ภูซาง

Hospcodeสถานพยาบาลจำนวนแฟ้มเฉลี่ยโดยรวม(%)วัน/เวลา(%)CC(%)ประวัติ(%)ตรวจร่างกาย(%)คำวินิจฉัย (%)การรักษา (%)
06637โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฮวก3267.28 96.88 71.8848.9673.4446.88 91.67
06638โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูซาง53 94.12 100.00 88.68 79.87 99.53 96.70 99.37
06639โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงชุม3970.91 100.00 79.49 55.5633.33 87.18 100.00
06640โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งกล้วย43 96.03 100.00 90.70 85.27 99.42 99.42 100.00
06641โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงแรง41 98.85 100.00 98.78 98.37 97.56 99.39 100.00
06642โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนมูล30 87.65 100.00 95.00 77.78 76.67 92.50 96.67
06643โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสบบง3556.30 100.00 81.43 35.2422.8660.00 85.71
10424สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านนาหนุน 130 87.25 100.00 95.00 77.78 65.83 99.17 100.00
รวมรวม30383.5399.6787.7971.1873.5186.5597.02
หมายเหตุ : เกณฑ์ผ่าน 75%