แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

อำเภอ : เชียงม่วน

Hospcodeสถานพยาบาลจำนวนแฟ้มเฉลี่ยโดยรวม(%)วัน/เวลา(%)CC(%)ประวัติ(%)ตรวจร่างกาย(%)คำวินิจฉัย (%)การรักษา (%)
06598โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปิน40 84.43 97.50 86.25 68.33 80.63 90.00 93.52
06599โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไชยสถาน31 94.31 100.00 90.32 87.10 95.16 98.39 95.70
06600โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อเบี้ย9 79.74 100.00 83.33 62.96 86.11 69.44 92.59
06601โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าฟ้าใต้35 76.69 97.14 77.14 66.67 78.57 71.43 84.31
06602โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระ3574.16 100.00 74.2973.3365.0064.29 92.16
10412สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านห้วยก้างปลา 27 84.97 100.00 87.04 64.20 90.74 84.26 92.59
รวมรวม17782.4598.8782.7771.3781.5080.7991.62
หมายเหตุ : เกณฑ์ผ่าน 75%