แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

อำเภอ : เชียงคำ

Hospcodeสถานพยาบาลจำนวนแฟ้มเฉลี่ยโดยรวม(%)วัน/เวลา(%)CC(%)ประวัติ(%)ตรวจร่างกาย(%)คำวินิจฉัย (%)การรักษา (%)
06582โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงคำ3774.60 100.00 100.00 99.10 99.32 2.86 82.41
06583โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแวน40 87.97 97.50 98.75 82.50 80.00 86.67 95.00
06584โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาลาด40 87.11 100.00 100.00 73.33 96.25 78.23 85.00
06585โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียง39 88.92 100.00 97.44 70.94 91.67 89.66 93.16
06586โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝายกวาง46 83.78 100.00 88.04 49.28 89.67 87.84 98.48
06587โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแวนโค้ง3663.67 86.11 55.5626.8561.81 76.39 86.46
06588โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจดีย์คำ3967.58 100.00 78.21 25.6469.8760.90 98.25
06589โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองป่าแพะ3453.8158.8263.2429.4138.2470.5968.63
06590โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่มเย็น4027.650.0040.0039.1713.7523.1341.67
06591โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงบาน3962.04 100.00 74.3635.0435.2674.17 91.45
06592โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ลาว3661.99 100.00 84.72 44.4430.5657.76 98.15
06593โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำมิน4171.94 100.00 63.4130.08 81.71 76.47 96.97
06594โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจำบอน37 75.66 100.00 81.08 32.43 75.68 89.19 92.22
06595โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันปูเลย3939.31 82.05 73.085.1328.2132.6966.67
06596โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางมดแดง39 77.51 100.00 98.72 86.32 59.62 75.00 73.50
06597โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งผาสุข4250.07 97.62 80.95 24.6022.6263.8259.83
10408โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางถ้ำ39 96.63 100.00 100.00 90.60 99.36 97.41 94.87
10409สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านต้นผึ้ง 30 82.52 100.00 100.00 48.89 90.83 75.00 97.22
10410สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านคะแนง 1464.10 100.00 67.8623.8146.43 78.85 95.24
รวมรวม70769.2390.3881.7549.2264.3266.4384.48
หมายเหตุ : เกณฑ์ผ่าน 75%