แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 ผลลัพธ์

อำเภอ : จุน

Hospcodeสถานพยาบาลจำนวนแฟ้มเฉลี่ยโดยรวม(%)วัน/เวลา(%)CC(%)ประวัติ(%)ตรวจร่างกาย(%)คำวินิจฉัย (%)การรักษา (%)
06573โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจุน42 80.87 100.00 92.86 69.0569.05 87.50 89.19
06574โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระธาตุขิงแกง40 75.68 100.00 96.25 52.5070.6366.22 96.49
06575โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีมาลัย38 88.94 100.00 89.47 93.86 66.45 96.62 100.00
06576โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องย้าง39 82.85 100.00 84.62 95.73 78.21 59.21 100.00
06577โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลอ42 89.04 100.00 98.81 97.62 67.86 91.07 100.00
06578โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหงส์หิน43 88.37 100.00 96.51 98.45 64.53 88.95 100.00
06579โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสักลอ40 82.70 100.00 91.25 84.17 62.50 83.75 97.98
06580โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งรวงทอง38 90.56 100.00 97.37 97.37 71.05 92.11 100.00
06581โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยางขาม26 75.34 100.00 88.46 53.8544.23 93.27 97.44
รวมรวม34884.17100.0093.1083.6266.8884.0497.90
หมายเหตุ : เกณฑ์ผ่าน 75%