แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 ผลลัพธ์

อำเภอ : เด่นชัย

Hospcodeสถานพยาบาลจำนวนแฟ้มเฉลี่ยโดยรวม(%)วัน/เวลา(%)CC(%)ประวัติ(%)ตรวจร่างกาย(%)คำวินิจฉัย (%)การรักษา (%)
06405สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 7072.77 100.00 87.14 52.8645.36 82.42 100.00
06406โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากปาน ตำบลไทรย้อย3969.27 100.00 88.46 75.21 33.3362.18 100.00
06407โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไทรย้อย31 78.18 100.00 100.00 17.2070.16 99.19 100.00
06408โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อแก้ว23 91.30 100.00 100.00 91.30 71.74 97.83 100.00
06409โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยไร่2753.38 100.00 64.813.701.85 89.81 100.00
06410โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำแรม ตำบลห้วยไร่2273.53 100.00 93.18 71.2128.41 84.09 100.00
06411โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนหลวง5773.16 100.00 71.9350.2965.79 75.44 99.29
06412โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปงป่าหวาย2466.42 100.00 87.50 63.8954.1736.46 100.00
11452โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย19971.09 100.00 82.91 62.8142.71 85.68 80.63
รวมรวม49271.72100.0084.2556.5745.7881.3392.02
หมายเหตุ : เกณฑ์ผ่าน 75%