แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

อำเภอ : สูงเม่น

Hospcodeสถานพยาบาลจำนวนแฟ้มเฉลี่ยโดยรวม(%)วัน/เวลา(%)CC(%)ประวัติ(%)ตรวจร่างกาย(%)คำวินิจฉัย (%)การรักษา (%)
06389โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสูงเม่น90 96.18 100.00 98.33 95.19 96.67 91.57 100.00
06390โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโตน128 92.28 100.00 93.36 83.59 90.63 93.54 100.00
06391โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบวกโป่ง229 89.93 100.00 79.26 77.58 86.24 99.42 99.69
06392โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องเลี้ยว74 84.85 100.00 98.65 89.64 73.6573.31 100.00
06393โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าผึ้ง ตำบลหัวฝาย89 97.33 100.00 89.89 93.63 100.00 98.56 100.00
06394โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องลม155 97.17 100.00 85.81 95.70 99.84 98.86 100.00
06395โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า124 84.85 100.00 99.19 74.7367.34 89.11 100.00
06396โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกวาง105 87.17 100.00 98.10 89.84 86.43 69.01 96.88
06397โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปง123 92.35 100.00 89.02 82.38 95.12 92.95 98.17
06398โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกาศ97 86.97 100.00 98.97 60.14 75.52 99.74 100.00
06399โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่องกาศ126 93.68 100.00 93.25 93.92 88.49 93.85 98.83
06400โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปงพร้าว66 87.97 100.00 100.00 100.00 74.6274.24 100.00
06401โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสบสาย147 90.52 100.00 96.94 68.48 88.61 97.28 98.64
06402โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงทอง227 99.84 100.00 100.00 100.00 99.78 99.56 100.00
06403โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาสุก 106 96.37 100.00 99.06 90.88 94.10 98.57 99.29
06404โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระหลวง124 95.23 100.00 82.26 90.59 98.59 97.73 100.00
11169โรงพยาบาลสูงเม่น300 92.18 100.00 86.50 85.33 95.00 96.24 91.26
77760ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลดอนมูล77 82.91 100.00 72.0864.5071.75 97.60 99.13
รวมรวม238792.25100.0091.4185.5289.7894.0698.52
หมายเหตุ : เกณฑ์ผ่าน 75%