แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์

อำเภอ : เวียงหนองล่อง

Hospcodeสถานพยาบาลจำนวนแฟ้มเฉลี่ยโดยรวม(%)วัน/เวลา(%)CC(%)ประวัติ(%)ตรวจร่างกาย(%)คำวินิจฉัย (%)การรักษา (%)
06112โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองล่อง92 78.07 100.00 86.96 57.2571.74 77.45 94.93
06113โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าดู่41 88.39 100.00 98.78 90.24 73.17 89.02 100.00
06114โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงหลวง ตำบลวังผาง80 79.94 100.00 83.75 69.1755.94 93.44 98.51
06115โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังผาง13 88.24 100.00 84.62 79.49 75.00 98.08 100.00
รวมรวม22681.10100.0087.8368.7366.5986.3997.11
หมายเหตุ : เกณฑ์ผ่าน 75%