แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 ผลลัพธ์

จังหวัด : เชียงราย

อำเภอจำนวนแฟ้มเฉลี่ยโดยรวม(%)วัน/เวลา(%)CC(%)ประวัติ(%)ตรวจร่างกาย(%)คำวินิจฉัย (%)การรักษา (%)
เมืองเชียงราย99870.88 99.80 79.71 75.15 51.2366.0655.54
เวียงชัย1199 88.53 100.00 91.74 90.16 77.48 88.03 93.13
เชียงของ1236 80.62 100.00 88.92 74.1671.10 81.21 76.42
เทิง125 77.79 100.00 93.20 56.2769.20 80.20 82.40
พาน3217 85.30 100.00 92.85 84.25 81.24 70.93 81.32
แม่จัน420 87.20 99.29 95.12 93.17 57.14 95.83 99.84
แม่สรวย300 86.33 100.00 99.50 91.11 57.75 99.67 88.56
พญาเม็งราย200 84.91 100.00 92.75 89.17 61.13 90.88 93.33
แม่ฟ้าหลวง20059.90 100.00 85.50 83.00 67.750.0068.00
แม่ลาว364 91.24 99.73 95.88 86.72 82.28 94.71 92.77
เวียงเชียงรุ้ง400 78.93 100.00 98.63 92.33 34.94 84.13 97.08
ดอยหลวง438 90.16 100.00 91.55 83.41 82.42 93.54 97.16
รวม909783.2199.9391.2183.4171.3477.7782.37
หมายเหตุ : เกณฑ์ผ่าน 75%