แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 ผลลัพธ์

จังหวัด : น่าน

อำเภอจำนวนแฟ้มเฉลี่ยโดยรวม(%)วัน/เวลา(%)CC(%)ประวัติ(%)ตรวจร่างกาย(%)คำวินิจฉัย (%)การรักษา (%)
เมืองน่าน78074.09 97.18 85.77 73.5063.1166.69 85.94
แม่จริม339 80.44 99.71 94.84 84.86 45.43 90.34 95.92
บ้านหลวง193 92.96 100.00 98.96 98.62 92.23 84.46 93.26
นาน้อย331 95.88 100.00 98.04 77.24 68.7371.98 94.96
ปัว515 95.62 100.00 94.47 90.74 88.54 91.41 98.08
ท่าวังผา634 104.36 100.00 94.56 86.38 96.88 96.57 99.18
เวียงสา92969.90 94.83 84.55 60.4651.61 79.03 73.37
ทุ่งช้าง27373.75 99.63 94.32 55.5646.43 88.74 88.31
เชียงกลาง361 86.97 99.45 94.32 90.49 87.47 68.98 95.95
นาหมื่น178 82.56 100.00 90.73 85.02 57.30 87.78 98.40
สันติสุข24273.41 100.00 97.73 59.7861.2656.10 101.87
บ่อเกลือ256 76.54 100.00 89.26 66.2855.37 81.93 94.29
สองแคว11572.43 100.00 90.87 78.26 45.2266.96 91.50
ภูเพียง39170.87 100.00 80.56 67.5228.52 89.19 97.63
เฉลิมพระเกียรติ25870.37 93.80 84.50 66.2844.57 77.91 84.28
รวม579581.6298.4590.4175.1164.1080.5090.74
หมายเหตุ : เกณฑ์ผ่าน 75%